Algemene voorwaarden

Fight team

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging
1.1. Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand.
Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit
gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte
van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit
abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang
van het abonnementstermijn.
1.2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het
inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van
het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode
geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door
contante betaling.
1.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie of via onze website Opzegging dient te geschieden
uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd
wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste
contractperiode stilzwijgend zijn verlengd, mogen daarna indien gewenst per maand
worden opgezegd (Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand.
1.4. Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.
1.5. Bij een inschrijving van een abonnement bij Fight team Amersfoort heeft u geen recht op een bedenktijd.

Artikel 2: Deactivering
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de
faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het
abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Het
lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden achtereenvolgend worden gedeactiveerd. Bij
afwezigheid ivm ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of
gedeactiveerd worden.

Artikel 3: Lidmaatschap
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en
de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het
lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4: Openingstijden & Tarieven
4.1. Fight team Amersfoort is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Fight team Amersfoort zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Eveneens behoudt Fight team Amersfoort zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d.
4.2. Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Fight team Amersfoort zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

Artikel 5: Betaling
5.1. Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische
incasso (per maand). Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele
nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan direct
de toegang tot Fight team Amersfoort worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan zijn
betalingsverplichting voldoet, dan is Fight team Amersfoort bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
5.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de
overeenkomst. Oftewel het Lid kan een aantal dagen eerder gebruik maken van de
faciliteiten van Fight team Amersfoort, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend
lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
5.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en administratiekosten verrekend. Deze
worden automatisch geïncasseerd tegelijk met de eerste afschrijving van de
lidmaatschapskosten.
5.4. Fight team Amersfoort behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.
5.5. Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor
voldoende saldo op de rekening waarvan Fight team Amersfoort wil incasseren.
5.6. Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans
binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de
balie van Fight team Amersfoort te voldoen.
5.7. Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Fight team Amersfoort gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau,
waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Fight team Amersfoort
moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid.
De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de
verschuldigde hoofdsom.
5.8. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de
verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
5.9. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden
plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald aan de balie van Fight team Amersfoort en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer
in één keer betalen met de daarbij behorende korting.

Volg ons op socialmedia

Fight team Amersfoort